Sự nhảm nhí ở xung quanh bạn. Nó là gì và làm sao để đối phó nó hay mô hình C.R.A.P giúp đối phó lại sự nhảm nhí tồn tại nơi công sở.

Sự nhảm nhí nơi công sở là một khái niệm khá mới mẻ. Bài viết làm rõ khái niệm và chia sẻ mô hình C.R.A.P giúp đối phó lại sự nhảm nhí nơi công sở.

Loading

XMLHttpRequest with Async Ajax Call

var client = new XMLHttpRequest(); var URL=’/Home/Index’; client.open(‘POST’,URL, true); // parameters for Open (method:string , url:string , async?:boolean , user?:string,password?:string) client.setRequestHeader(“Content-Type”, “application/x-www-form-urlencoded”); client.setRequestHeader(“dataType”, “html”); client.send(“para1=”…

Loading