THẾ GIỚI DI ĐỘNG – ĐẾ CHẾ BÁN LẺ TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM VÀ NHỮNG BÀI HỌC CHIẾN LƯỢC

TÓM TẮT Thế giới di động là một minh chứng rõ ràng của một doanh nghiệp thành công vượt bậc, liên tiếp giữ vững vị…

Loading

Sự nhảm nhí ở xung quanh bạn. Nó là gì và làm sao để đối phó nó hay mô hình C.R.A.P giúp đối phó lại sự nhảm nhí tồn tại nơi công sở.

Sự nhảm nhí nơi công sở là một khái niệm khá mới mẻ. Bài viết làm rõ khái niệm và chia sẻ mô hình C.R.A.P giúp đối phó lại sự nhảm nhí nơi công sở.

Loading